حداقل مشخصات:

الف) مشخصات ظاهري

- قد ???-???

- وزن ??-?? بيشتر نباشه هاااا حسين رضا زاده کوپول که نميخوام! زن ميخوايم

- اندام برزيلي

- چهره متناسب و دوست داشتني

- تيپ تينيجر( آقا خودمونيم نميدونم چي ميشه … فک کنم ميشه نازک و خردسال حالا مد شده مام از همونا ميخوايم )

- لباس مارک پوش حتما

- تمايل به عطر هاي زنانه ( خوشم نمياد مردونه بزنه )

- حتما دامن پوش باشه اونم بلند ( آخه شلوار برا مرده ، دامن برا زن …. خوشت مياد مردا رژ لب بزنن ؟)

- رنگ پوست يا برنزه يا سفيد، وسط نداره بگي من سبزه ام ! نه التماس نکن! سبزه هم با برنزه فرق داره منو اينجا سياه نکن …. من از تو بهتر مارک لوازم آريشو بلدم … برو خودتو سياه کن

- رنگ چشم ترجيحا رنگين ( آبي باشه بهتره … شنيدي ميگن …اسمش ثرياست .. چشاش همرنگ دریاست)...................

برو ادامه عکس این گل پسر رو ببین.................